Estratègies d’aprenentatge

“Aprenem fent i reflexionant sobre el que fem per ser competents per la vida”

Per aconseguir aprendre a partir de la reflexió sobre el que es fa, dissenyem els nostres horaris a partir del nostre marc d’actuació que és l’essència de l’escola. Aquest marc ha estat pensat i reflexionat al llarg dels anys a partir de la formació de les mestres que han anat formant part del Claustre de l’escola Riera de Ribes i està en constant creixement. Aquests són els quatre pilars del nostre Projecte Educatiu:

      Intervenció en diferents contextos on cadascú es pot reconèixer la pròpia capacitat d’aprendre (treballar amb la diferència).

Construir xarxes de relació entre el dins i el fora de l’escola, des de i amb el món real.

Voluntat de millora en els diferents àmbits que configuren la cultura de l’escola des del valor de cadascú i els rols que pot desenvolupar.

  • Resolució de situacions del món real amb la intenció de reflexionar sobre els sabers i el mateix procés d’aprendre a partir d’itineraris cognitius diversificats,  tenint en compte els interessos, els processos i els ritmes de cadascú.

Quan a l’escola dissenyem un procés profund d’aprenentatge a partir de les diferents estratègies pedagògiques que oferim, tenim compte aquests aspectes:

  • que treballi amb la diferència, tenint-la present com una oportunitat i un valor.
  • que proporcioni contextos d’aprenentatge ben rics i reals amb una finalitat ben definida, tenint clar el què volem aconseguir.
  • que tingui com a motor -i en definitiva, com a mitjà- la personalització de l’aprenentatge, entenent que en tot procés d’aprenentatge profund hi ha d’haver reflexió sobre els sabers i el propi procés d’aprendre.
  • que permeti diversificar al màxim el Currículum.
  • que sigui factible que el docent controli els processos que hi vol fer emergir, amb assessorament pedagògic que ens permet pensar com intervenim sense interferir.

Els nostres horaris estan distribuïts amb diverses estratègies, i cadascuna d’elles té una finalitat determinada. La manera com es van definint al llarg de tota l’escolaritat també encaixa amb les necessitats que hi ha segons l’edat dels infants.

indagacions colònies i viatge grup de referència grup de lectura educació física música english time conferències racons lliure elecció camins de ribes